top of page

שנים-עשר המושגים

שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות הם מורי הדרך שלנו לצמיחה  אישית. שנים-עשר המושגים הם מורה הדרך שלנו לשירות. הם מראים לנו איך עבודת שנים-עשר הצעדים יכולה  להיעשות בקנה-מידה רחב וכיצד חברים במשרד השירות העולמי צריכים להתייחס זה לזה ואל הקבוצות השונות דרך מרכז השירות העולמי, וכך להפיץ את המסר שנושאת איתה אל-אנון בכל רחבי העולם

01.

מושג 1  הסמכות והאחריות הבלעדיות לשירותים עולמיים של אל-אנון, נתונים בידי קבוצות אל-אנון

02.

מושג 2  קבוצות משפחה אל-אנון הפקידו בידי הוועידה וזרועות השירות את מלוא הסמכות בתחום המינהלי והביצועי

03.

מושג 3  זכות ההחלטה מאפשרת הנהגה יעילה

04.

מושג 4  השתתפות היא המפתח להרמוניה

05.

מושג 5  הזכות לערער ולהגיש עצומות מגנה על המיעוט ומבטיחה את זכותו להבעת דעה

06.

מושג 6  הוועידה מכירה באחריותם המינהלית הבסיסית של הנאמניםחיינו

07.

מושג 7  זכויותיהם של הנאמנים מעוגנות בחוק. זכויות הוועידה מעוגנות במסורת

08.

מושג 8  חבר הנאמנים מפקיד בידי הוועד הפועל את הסמכות המלאה על ניהול העניינים השיגרתי של מטה אל-אנון

09.

מושג 9  הנהגה אישית טובה הכרחית בכל המישורים. חבר הנאמנים לוקח על עצמו את ההנהגה הבסיסית בשטח של השירות העולמי

10.

מושג 10  איזון האחריות על השירות נעשה על-ידי הגדרה קפדנית של הסמכות על השירות, וכך נמנעת הנהלה של ראש כפול

11.

מושג 11  משרד השירות העולמי מורכב מוועדות קיימות, ממנהלים, ומצוות עובדים

12.

מושג 12  הבסיס הרוחני לשירותים העולמיים של אל-אנון נמצא בהרשאות

הכלליות של הוועידה 

(סעיף 12 במגילת היסוד)

.

bottom of page