top of page

שנים-עשר מסורות

קווי יסוד אלה הן האמצעים לקידום הרמוניה וגידול בקבוצות אל-אנון ובאגודת אל-אגון העולמית כיחידה אחת. ניסיוננו הקבוצתי מראה שהאחדות של קבוצות משפחה אל-אנון תלויה בדבקות במסורות אלה

01.

 מסורת 1  טובתנו המשותפת קודמת לכל, התקדמות אישית לרבים יותר תלויה באחדות הקבוצה 

02.

מסורת 2  למטרת הקבוצה קיימת רק סמכות אחת – אל אוהב, כפי שהוא מתבטא במצפון הקבוצה. מנהיגינו אינם אלא משרתים שזכו לאמון – אין הם שליטים

03.

מסורת 3  כאשר קרובים של אלכוהוליסטים מתכנסים למטרת עזרה הדדית, הם רשאים לקרוא לעצמם “קבוצת משפחת אל-אנון” בתנאי שכקבוצה אין חברות בארגונים אחרים. הדרישה היחידה להשתייכות היא שתהיה בעיית אלכוהוליזם לבן משפחה או לידיד

04.

 מסורת 4  כל קבוצה צריכה להיות עצמאית, פרט לעניינים המשפיעים על קבוצה אחרות, או על אל-אנון או על אלכוהוליסטים אנונימיים ככלל

05.

מסורת 5  לכל קבוצת אל-אנון מטרה אחת: לסייע למשפחות של אלכוהוליסטים. אנו עושים זאת על ידי קיום ולימוד שנים עשר הצעדים של איי. איי. בעצמנו, תוך עידוד והבנת בני משפחתנו האלכוהוליסטים, ועל ידי קידום בברכה ומתן עידוד ל בני משפחות האלכוהוליסטים

06.

מסורת 6  קבוצות המשפחה אל-אנון שלנו לעולם לא תתמוכנה,  לא תממנה,  תשאלנה את שמן ליוזמה חיצונית, שמא בעיות של מימון, רכוש ויוקרה יסיחו את דעתנו ממטרתנו הרוחנית העיקרית. למרות שאנו יחידה נפרדת תמיד עלינו לשתף פעולה עם אלכוהוליסטים אנונימיים 

07.

מסורת 7  על כל קבוצה לשאת את עצמה לחלוטין, ולדחות תרומות מבחוץ

08.

מסורת 8  עבודת הצעד השנים-עשר של אל-אנון תישאר לעולם בלתי מקצועית, אבל מרכזי השירות שלנו יכולים להעסיק עובדים מיוחדים

09.

מסורת 9  קבוצותינו כמות שהן לעולם לא תתארגנה, אבל אנחנו יכולים ליצור מרכזי שרות או וועדות האחראים ישירות לאלה שאותם הם משרתים

10.

מסורת 10  לקבוצות משפחה אל-אנון אין דעה על עניינים חיצוניים, לפיכך, לעולם אין לערב את שם אל-אנון במחלוקות ציבוריות כלשהן 

11.

מסורת 11  מדיניות יחסי הציבור שלנו מבוססת על משיכה ולא על פרסומת. עלינו לשמור תמיד על אנונימיות אישית בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה ובסרטים. עלינו לשמור בזהירות מיוחדת על אנונימיותם של כל חברי איי איי

12.

מסורת 12  אנונימיות היא הבסיס הרוחני לכל מסורותינו, להזכירינו לעולם שהעקרונות קודמים לאישיות 

.

bottom of page